Get Adobe Flash player

Наши сертификаты

Новости

  Годовой отчет ЧАО "Первомайский механический завод" размещен в базе НКЦПФР - 25.04.2014, будет опубликован в Бюлетене " Ведомости НКЦПФР" - 26.04.2014 года.

Ниже приводится полный текст отчета.

 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова правлiння

 

 

 

Карнаухов Андрiй Володимирович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

20.04.2014

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

31463293

4. Місцезнаходження

Луганська , д/н, 93200, м. Первомайськ, вулиця Правiка Лейтенанта, будинок 1

5. Міжміський код, телефон та факс

(06455)4-40-88 (06455)4-57-85

6. Електронна поштова адреса

pmz@poshta.pat.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 78 (2583)

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

aopmz.com.ua

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

 

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки
До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:
3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.
5. Iнформацiя про рейтингове агентство - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових агенцiй.
6. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) - для приватних акцiонерних товариств ця форма не заповнюється.
9. Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв - у звiтному роцi загальнi збори не проводились, Емiтент знаходиться на територiї проведення АТО.
10. Iнформацiя про дивiденди - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.
11. Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.
12. Вiдомостi про цiннi папери емiтента:
2) iнформацiя про облiгацiї емiтента - вiипуску цiнних паперiв не було.
3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - iншi цiннi папери не випускались.
4) iнформацiя про похiднi цiннi папери - за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперiв не реєструвалося.
5) iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду - викупу / продажу акцiй у звiтному перiодi не вiдбувалось.
13. Опис бiзнесу - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.
14. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента:
4) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї - не обов'язкова для заповнення емiтентами, вид дiяльностi по класифiкатору яких не вiдноситься до переробної, добувної промисловостi тощо.
5) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - не обов'язкова для заповнення емiтентами, вид дiяльностi яких по класифiкатору не вiдноситься до переробної, добувної промисловостi тощо.
6) iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - рiшення не приймалось.
7) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв - значнi правочини у звiтному перiодi вiдсутнi.
8) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть - правочини, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у звiтному перiодi вiдсутнi.
15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - боговi цiннi папери не випускались.
16. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду - особливої iнформацiї у звiтному роцi не було.
18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй - iпотецнi облiгацiї не випускались.
19. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття:
1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв;
2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв;
3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв;
4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв;
5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв - у звiтному перiодi iпотечнi сертифiкати не випускались.
22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
23. Основнi вiдомостi про ФОН - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.
24. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.
25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.
26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.
27. Правила ФОН - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.
29. Текст аудиторського висновку (звiту) - приватнi акцiонернi товариства цю форму не подають.
31. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (у разi наявностi) - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО.
32. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) - борговi цiннi папери не випускались.
33. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) - емiсiї цiльових облiгацiй не було.

 


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 747008

3. Дата проведення державної реєстрації

27.03.2001

4. Територія (область)

Луганська

5. Статутний капітал (грн)

10150000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

195

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

30.30 ВИРОБНИЦТВО ПОВIТРЯНИХ I КОСМIЧНИХ ЛIТАЛЬНИХ АПАРАТIВ, СУПУТНЬОГО УСТАТКОВАННЯ

25.99 ВИРОБНИЦТВО IНШИХ ГОТОВИХ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБIВ, Н. В. I. У.

46.90 НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНА ОПТОВА ТОРГIВЛЯ

10. Органи управління підприємства

Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "ПУМБ"

2) МФО банку

334851

3) поточний рахунок

26009962499108

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "ПУМБ"

5) МФО банку

334851

6) поточний рахунок

26009962499108

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Виконання робiт в галузi авiацiонной технiки

01/2-3

07.04.2014

Мiнiстерство промислової полiтики України. Агенство з питань оборонно-промислового комплексу

07.04.2017

Опис

Вид авiацiйної дiяльностi: виробництво, реалiзацiя, обслуговування та ремонт авiацiйних агрегатiв та агрегатiв спецiального призначення. Вiдповiдно до Закону України про тимчасовi заходи на перiод проведення антитерористичної операцiї, лiцензiї та документи дозвiльного характеру, виданi суб’єктам господарювання, якi здiйснюють дiяльнiсть на цiй територiї.

 

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря

1

2

3

4

19.04.2013

19.04.2013

Труняков Сергiй Володимирович

(06455)4-40-88, pmz@poshta.pat.ua

Опис

Стаж роботи корпоративним секретарем - три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного перiоду корпоративний секретар не змiнювався.

V. Інформація про посадових осіб емітента

 


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова наглядової ради

Акопян Геннадiй Арамаiсович

 

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Магакелян Гайк Гвардикович

 

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Бузунов Юрiй Володимирович

 

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Пiхуля Олег Вiкторович

 

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Глєб Вiкторiя Андрiївна

 

0

0

0

0

0

0

Голова правлiння

Карнаухов Андрiй Володимирович

 

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Солодiлов Володимир Миколайович

 

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Волков Валерiй Петрович

 

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Труняков Сергiй Володимирович

 

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Лашина Людмила Євгенiївна

 

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Трухiна Свiтлана Євгенiївна

 

0

0

0

0

0

0

Член правлiння - головний бухгалтер

Осьмiна Iрина Миколаївна

 

0

0

0

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Кузьмiна Євгенiя Степанiвна

 

0

0

0

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Зiнченко Денис Олегович

 

0

0

0

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Жигалова Лариса Володимiровна

 

0

0

0

0

0

0

Усього

0

0

0

0

0

0


VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

ТОВ "СОЛО - Рент"

52852304

д/н РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ" д/н м. Новосибiрськ Совєтська, будинок 49 А

2364

23.290640394089

2364

0

ЗАТ "Агентство "Афiна Паллада"

49075736

д/н РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ" д/н мiсто Новосибiрськ вулиця Совєтська, будинок 49

7786

76.709359605911

7786

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Усього

10150

100

10150

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14.05.2010

8/12/1/10

Держанна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Луганське територiальне управлiння

UA1202481008

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1000

10150

10150000

0

Опис

Торгiвля цiнними паперами на внутрiшньому та зовнiшньому ринках не проводилась, лiстiнгу/делiстингу на фондових бiржах не проводилось. Додаткова емiсiя не проводилася. Змiн щодо розмiру статутного фонду, кiлькостi акцiй, їх номiнальної вартостi та виду не було. Усi акцiї товариства розмiщенi у повному обсязi.

 


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

25 433,00

24 886,00

0,00

0,00

25 433,00

24 886,00

будівлі та споруди

14 753,00

14 683,00

0,00

0,00

14 753,00

14 683,00

машини та обладнання

9 213,00

8 752,00

0,00

0,00

9 213,00

8 752,00

транспортні засоби

34,00

33,00

0,00

0,00

34,00

33,00

земельні ділянки

1 024,00

1 024,00

0,00

0,00

1 024,00

1 024,00

інші

409,00

394,00

0,00

0,00

409,00

394,00

2. Невиробничого призначення:

66,00

66,00

0,00

0,00

66,00

66,00

будівлі та споруди

43,00

43,00

0,00

0,00

43,00

43,00

машини та обладнання

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

транспортні засоби

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

земельні ділянки

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

інвестиційна нерухомість

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

інші

23,00

23,00

0,00

0,00

23,00

23,00

Усього

25 499,00

24 952,00

0,00

0,00

25 499,00

24 952,00

Опис

Вказуються термiни та умови користування основними засобами (за основними групами), первiсна вартiсть ОЗ 69 469,00 тис.грн., ступiнь зносу, ступiнь використання, сума нарахованого зносу, чим зумовленi суттєвi змiни у вартостi ОЗ списанням ОЗ внаслiдок бойових дiй, iнформацiя про обмеження на використання майна

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

-74467

-74467

Статутний капітал (тис. грн.)

10150

10150

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

10150

10150

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв(-74467.00 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(10150.000 тис.грн. ).Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу. та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Згiдно статi 155 п.3 Цивiльного кодексу України АТ пiдлягає лiквiдацiї.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

2361

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

106101

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

108462

X

X

Опис:

Станом на 31.12.2013 року податковi зобов'язання складають 2361 тис. грн., iншi зобов'язання склали 106101 тис.грн. До iнших зобов'язань вiдноситься: iншi довгостроковi зобов`зання - 13396 тис. грн.; кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 4084 тис.грн, оплата працi - 274 тис.грн та iншi поточнi зобов'язання - 16 тис.грн. Зобов'язань за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за iншими цiнними паперами та за фiнансовими iнвестицiями пiдприємство не має.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ Аудиторська фiрма "Донбас - Лугаудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

21841324

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

93400, Україна, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, проспект Хiмiкiв, 16/58

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0697 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/н д/н д/н д/н

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

0228
23.02.2012

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2013
31.12.2013

Думка аудитора***

відмова від висловлення думки

 

Номер та дата договору на проведення аудиту

№ 7
12.12.2013

Дата початку та дата закінчення аудиту

12.12.2013
05.01.2014

Дата аудиторського висновку (звіту)

05.01.2014

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

 

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

0

0

2

2012

0

0

3

2011

0

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

X

 

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

X

 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

д/н

Інше (зазначити)

д/н

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

д/н

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

д/н

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

5

членів наглядової ради - акціонерів

 

членів наглядової ради - представників акціонерів

5

членів наглядової ради - незалежних директорів

 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

д/н

 

д/н

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

д/н

Інші (запишіть)

д/н

 

д/н

д/н

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Так

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

 

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

X

 

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): д/н

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Так

Так

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Так

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

д/н

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Ні

Так

Так

Ні

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Так

Так

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

X

 

Раз на рік

 

X

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): д/н

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д/н

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

31463293

Територія

 

за КОАТУУ

4412100000

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

111

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

30.30

Середня кількість працівників

387

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

93200 Луганська область м. Первомайськ вулиця Правiка Лейтенанта, будинок 1, т.(06455)4-40-88

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

140

140

0

первісна вартість

1001

140

140

0

накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

550

550

0

Основні засоби:

1010

28488

24952

0

первісна вартість

1011

69856

69468

0

знос

1012

41368

44516

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

29178

25642

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

11221

7505

0

Виробничі запаси

1101

2143

2378

0

Незавершене виробництво

1102

4322

3636

0

Готова продукція

1103

4756

1491

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1053

17

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


0


0


0

з бюджетом

1135

417

24

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

77

94

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

1421

54

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

129

1233

0

Усього за розділом II

1195

14318

8927

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

43496

34569

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

10150

10150

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

11922

11922

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-37354

-95965

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

-15282

-73893

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

13439

13396

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

13439

13396

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

3304

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

33082

86064

0

за товари, роботи, послуги

1615

1060

4084

0

за розрахунками з бюджетом

1620

2287

2361

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

1014

176

0

за розрахунками з оплати праці

1630

1924

274

0

за одержаними авансами

1635

1884

1517

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

745

574

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

39

16

0

Усього за розділом IІІ

1695

45339

95066

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

43496

34569

0

 

Примітки

Проведено вiдновлення бухгалтерського облiку за 2012-2013 рр вiдповiдно до материалiв iнвентаризацiї вiд 24.12.2013 р., яке вiдображено у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2013. Товариство не займалось фiнансово – господарською дiяльнiстю у 2013 роцi, тобто не отримувало прибуткiв вiд своєї основної дiяльностi, не здiйснює витрат, якi згодом повиннi привести до отримання доходiв.

Керівник

Карнаухов Андрiй Володимирович

Головний бухгалтер

Осьмiна Iрина Миколаївна


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

31463293

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

32823

31512

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 16811 )

( 28914 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


16012


2598

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

12305

4359

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 5381 )

( 7105 )

Витрати на збут

2150

( 540 )

( 1019 )

Інші операційні витрати

2180

( 80446 )

( 4899 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


0


0

 збиток

2195

( 58050 )

( 6066 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 549 )

( 623 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


0


0

 збиток

2295

( 58599 )

( 6689 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

12

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


0

 збиток

2355

( 58611 )

( 6689 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-58611

-6689

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

12549

10011

Витрати на оплату праці

2505

7954

13317

Відрахування на соціальні заходи

2510

02942

4987

Амортизація

2515

3148

6057

Інші операційні витрати

2520

1986

3556

Разом

2550

28579

37928

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

10150

10150

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

10150

10150

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-5774.4828

-659.01478

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-5774.4828

-659.01478

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

Проведено вiдновлення бухгалтерського облiку за 2012-2013 рр вiдповiдно до материалiв iнвентаризацiї вiд 24.12.2013 р., яке вiдображено у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2013. Товариство не займалось фiнансово – господарською дiяльнiстю у 2014 роцi, тобто не отримувало прибуткiв вiд своєї основної дiяльностi, не здiйснює витрат, якi згодом повиннi привести до отримання доходiв.

Керівник

Карнаухов Андрiй Володимирович

Головний бухгалтер

Осьмiна Iрина Миколаївна


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

31463293

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


32921


31486

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

13844

6238

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 16855 )


( 15330 )

Праці

3105

( 7404 )

( 10730 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 4037 )

( 5357 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 2763 )

( 1491 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 13715 )

( 2812 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

1991

2007

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( -54 )

( -106 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

8185

1420

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

11489

1979

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-3304

-559

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-1367

1342

Залишок коштів на початок року

3405

1421

79

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

54

1421

 

Примітки

Проведено вiдновлення бухгалтерського облiку за 2012-2013 рр вiдповiдно до материалiв iнвентаризацiї вiд 24.12.2013 р., яке вiдображено у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2013. Товариство не займалось фiнансово – господарською дiяльнiстю у 2017 роцi, тобто не отримувало прибуткiв вiд своєї основної дiяльностi, не здiйснює витрат, якi згодом повиннi привести до отримання доходiв.

Керівник

Карнаухов Андрiй Володимирович

Головний бухгалтер

Осьмiна Iрина Миколаївна


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

31463293

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

 

 

 

 

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

 

X

 

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

 

 

 

 

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

 

 

 

 

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

 

 

 

 

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

 

 

 

 

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

 

 

 

 

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

 

 

 

 

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

 

 

 

 

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

 

 

 

 

Фінансові витрати

3540

X

 

X

 

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) запасів

3551

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

 

 

 

 

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

 

 

 

 

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

 

 

 

 

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

 

 

 

 

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

 

 

 

 

Сплачений податок на прибуток

3580

X

 

X

 

Сплачені відсотки

3585

X

 

X

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

 

 

 

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

 

X

 

X

необоротних активів

3205

 

X

 

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

 

X

 

X

дивідендів

3220

 

X

 

X

Надходження від деривативів

3225

 

X

 

X

Надходження від погашення позик

3230

 

X

 

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

 

X

 

X

Інші надходження

3250

 

X

 

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

 

X

( )

необоротних активів

3260

X

 

X

 

Виплати за деривативами

3270

X

 

X

 

Витрачання на надання позик

3275

X

 

X

 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

 

X

 

Інші платежі

3290

X

 

X

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

 

 

 

 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

Надходження від:
Власного капіталу

3300

 

X

 

X

Отримання позик

3305

 

X

 

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

 

X

 

X

Інші надходження

3340

 

X

 

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

 

X

 

Погашення позик

3350

X

 

X

 

Сплату дивідендів

3355

X

 

X

 

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

 

X

 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

 

X

 

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

 

X

 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

 

X

 

Інші платежі

3390

X

 

X

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

 

 

 

 

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

 

 

 

 

Залишок коштів на початок року

3405

 

X

 

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

 

 

 

 

Залишок коштів на кінець року

3415

 

 

 

 

 

Примітки

д/н

Керівник

д/н

Головний бухгалтер

д/н


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

31463293

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2013 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

10150

0

11922

0

-37354

0

0

-15282

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

10150

0

11922

0

-37354

0

0

-15282

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-58611

0

0

-58611

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

-58611

0

0

-58611

Залишок на кінець року

4300

10150

0

11922

0

-95965

0

0

-73893

 

Примітки

Проведено вiдновлення бухгалтерського облiку за 2012-2013 рр вiдповiдно до материалiв iнвентаризацiї вiд 24.12.2013 р., яке вiдображено у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2013. Товариство не займалось фiнансово – господарською дiяльнiстю у 2017 роцi, тобто не отримувало прибуткiв вiд своєї основної дiяльностi, не здiйснює витрат, якi згодом повиннi привести до отримання доходiв.

Керівник

Карнаухов Андрiй Володимирович

Головний бухгалтер

Осьмiна Iрина Миколаївна